Kompleksowo zajmiemy się usunięciem drzew nawet w najtrudniejszych miejscach. 
Nasi pracownicy i podwykonawcy posiadają niezbędne badania wymagane przy pracach wysokościowych oraz uprawnienia alpinistyczne.

Mamy doświadczenie w ścinaniu drzew klasycznie, metodami alpinistycznymi lub bezpośrednio z podnośnika.

Ścięte drzewo możemy pociąć w kawałki odpowiadające Klientowi lub przemielić na zrębki bądź trociny profesjonalnymi maszynami do wyrębu i przemiału. Oferujemy także wywóz ściętych drzew.

usuwanie drzew porazonych jemiola jemiola atakuje drzewa

Czy należy zgłaszać wycinkę drzew?
Formalne wymagania przy wycince drzew.

Wymagania dotyczące wycinek drzew na terenach prywatnych zawarte są w Ustawie o ochronie przyrody. W czerwcu 2017 roku wprowadzono zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew. Celem nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) było zapobieganie masowej wycince po wcześniejszych zarządzeniach.

Obecnie nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Uwaga! Drzewa owocowe, których pień na wysokości 5 cm przekracza 50 cm wymagają pozwolenia.  Odpowiednie zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotyczy to drzew, które rosną na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli parametry drzew przekraczają powyższe wartości oraz usuwanie drzewa nie jest związane z działalnością gospodarczą, należy złożyć powiadomienie o zamiarze wycinki do wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta/ wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.
Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.
Dodatkowe zezwolenia należy uzyskać gdy:

 • drzewo lub krzew jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów,
 • jest pomnikiem przyrody,
 • rośnie na terenie obszarów chronionych,
 • rośnie na nieruchomości lub jej części, która jest wpisana do rejestru jako park lub inna forma zaprojektowanej zieleni.

Przygotowywanie do gminy wniosków o wycinkę drzew

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa (wzór można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej miasta) od posiadacza nieruchomości zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości, PESEL;
 • oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie miasta – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (mogą być odręczne);
 • oświadczenie, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • istnieje również możliwość wpisania w formularzu zgłoszenia gatunków i obwodów pni drzew usuwanych, co w połączeniu z mapą pozwoli na identyfikację tych drzew w terenie. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieruchomości mocno zadrzewionych.

Dodatkowe załączniki:

 • w przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Napisz do nas lub zadzwoń jeśli chcesz abyśmy pomogli w przygotowaniu wniosku o wycinkę.